ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศBest Practice ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบ OBEC Content Center ระดับดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญากร เกิดแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565,14:08  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน การจัดการเรียนเชิงรุก Active learning รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องอัลกอริทึมกับการแก้ปัญหาอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญากร เกิดแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,22:52  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญากร เกิดแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,21:49  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญากร เกิดแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,21:46  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีแปดริ้ว 1 ในระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญากร เกิดแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,21:43  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางกัญญากร เกิดแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,14:04  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..