คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพชรวารี อ่วมสกุล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรเดช เนียมทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดารารัตน์ เจริญด้วยศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นเรียน
ระดับชั้น : อนุบาล 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญจรัตน์ หัสดรกิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกฤตา ทิพวัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิชัย พื้น
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิสรา สินกระสัง
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรทิพย์ อ่อนศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพาขวัญ กาญจนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนัน สร้อยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐภูมิ แก้วพวง
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิสสุตา เบี้ยวโกฎิ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชั้นเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุ่งธิวา นอรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3