คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชีพ บำรุงวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐฐ์วัฒน์ วิบูลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ สุขพงษ์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญอนันต์ มั่นยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระเฉลย อุทโย หามาลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ เวศพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางณพัชร ใหม่เจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวนท่าแครง
ชื่อ-นามสกุล : นายประหัส สุวรรณเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู