คณะครูและบุคลากร

นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุรีย์ ขันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอำพันธ์ พุ่มประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นายประหัส สุวรรณเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร์ บุญสินชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพรัตน์ รุ่งขจรกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชนแดน ผาสุข
ครู คศ.2

นางสาวอังศุมาลิน สุขศิริ
ครู คศ.1

นางสาวสายตา นามวิชา
ครู คศ.1

นางสาวชลลดา พุกกะรัตน์
ครู คศ.1

นางกัญญากร เกิดแสง
ครู คศ.2

นายธนา บิขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวภัทรียา เถื่อนเทียม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรนัยน์ ปานพวงแก้ว
ครู คศ.2