เอกสารงานวิชาการ
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.95 MB
การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.07 MB
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.11 MB
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.35 MB