ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


สถิตินักเรียนโรงเรียนบ้านวนท่าแครง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อ.2 5 8 13  
อ.3 9 6 15  
รวมอนุบาล 14 14 28  
ป.1 8 5 13  
ป.2 3 12 15  
ป.3 10 17 27  
ป.4 14 11 25  
ป.5 11 9 20  
ป.6 9 8 17  
รวมประถมศึกษา 55 62 117  
ม.1 8 7 15  
ม.2 6 7 13  
ม.3 13 6 19  
รวมมัธยมศึกษา 27 20 47  
รวมนักเรียนทั้งหมด 96 96 192