พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  สืบสานวัฒนธรรมไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. บุคลากรและผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1. ประชากรในวัยเรียน ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2. นักเรียนมีความรู้ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และมีระดับความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ ดี – ดีมาก

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน

5. นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีวิถีชีวิตแบบไทย

6. ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์การในชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและบริหารตัดการศึกษาของโรงเรียน

7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้