วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                   

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง จัดการตามมาตรฐานการศึกษา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาและพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพสืบสานวัฒนธรรมไทยของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน