ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านวนท่าแครง

ประวัติโรงเรียนบ้านวนท่าแครง

โรงเรียนบ้านวนท่าแครง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2501 เดิมตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 6 ไร่ 80 ตารางวา นายส่ง บำรุงวงศ์ อุทิศที่ดินให้มีนายสุชัย ภิรวัฒน์ เป็นครูใหญ่และเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2507 นายพูนศักดิ์  สุขพงษ์ไทย ไดรับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ทางราชการสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองผ่านบริเวณโรงเรียน ทำให้เหลือพื้นที่เพียง 4 ไร่เศษ นายนาม ตัณติกุล ประธานคณะกรรมการโรงเรียนขณะนั้นจึงได้อุทิศที่ดินให้สร้างโรงเรียนแห่งใหม่อยู่ที่ ม.3 ต.บางตีนเป็ด       อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา ห่างจากโรงเรียนเดิม 600 เมตร มีพื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา