ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ย. 65 กิจกรรม มุฑิตาจิต ครูสุรีย์ เกษียณอายุราชการ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวนท่าแครง